Regulamin serwisu internetowego dealuj.pl

Serwis internetowy dostępny pod adresem https://dealuj.pl udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Serwisu.

Dane kontaktowe Usługodawcy:

– adres e-mail: kontakt@dealuj.pl.

§1. Definicje

 1. Serwis internetowy (Serwis) – serwis internetowy działający pod adresem https://dealuj.pl.
 2. Usługodawca – Dealuj.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie pod adresem ul. Kuźnicka 28F, 43-190 Mikołów, NIP: 6351868425, REGON: 527044890, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001071773, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną korzystająca z Serwisu.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 5. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika.
 6. Profil – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących danego Użytkownika tworzony na podstawie informacji zamieszczonych przez Użytkownika na jego Koncie użytkownika, w tym dodane prze niego linki, dostępny publicznie dla innych Użytkowników Serwisu.
 7. Ogłoszenie – przygotowane przez Użytkownika i opublikowane w Serwisie ogłoszenie stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny lub ogłoszenie informujące o działalności Użytkownika.
 8. Dostęp bezpłatny – dostęp do podstawowych funkcjonalności Serwisu uzyskiwany przez każdego zarejestrowanego Użytkownika.
 9. Dostęp płatny (Usługa płatna) – dostęp do rozszerzonych funkcjonalności Serwisu świadczony w ramach Członkostwa Premium uzyskiwany przez zarejestrowanego Użytkownika po wniesieniu opłaty.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Serwisu oraz Usług oznacza zapoznanie się przez Użytkownika z warunkami świadczenia usług określonymi w Regulaminie oraz Polityką prywatności.
 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Serwisu. Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Usługodawcy w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Serwisu.
 7. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu polegają w szczególności na:
 1. umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Serwisu, w tym do oferty, aktualności oraz innych informacji zamieszczonych na stronach Serwisu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika,
 2. umożliwieniu dokonania rejestracji przez Użytkownika w celu aktywacji Konta użytkownika i utrzymania Konta użytkownika w ramach Serwisu,
 3. świadczeniu Usług płatnych, w tym umożliwieniu publikacji Ogłoszeń
 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 2. przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszej wersji, obsługująca pliki Cookies i JavaScript,
 3. dostęp do poczty elektronicznej.
 1. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 2. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną w przedmiocie utrzymania Konta użytkownika zawiązywana jest w momencie dokonania poprawnej rejestracji przez Użytkownika na czas nieokreślony, tj. do momentu usunięcia Konta użytkownika.
 3. Realizacja usługi dostępu do Serwisu rozpoczyna się z chwilą wyświetlenia na urządzeniu końcowym Użytkownika treści zawartych na stronach Serwisu i ulega zakończeniu z chwilą opuszczenia przez Użytkownika Serwisu.
 4. Usługi płatne świadczone są na warunkach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z ich opisem dostępnym na stronach Serwisu.

§4. Rejestracja w Serwisie

 1. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność, w której imieniu czynności w Serwisie dokonuje osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
 2. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracji dostępnego w Serwisie. Podczas rejestracji Użytkownik podaje adres e-mail oraz ustala hasło umożliwiające dostęp do Konta.
 3. Użytkownik wypełniając formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
 4. Rejestracja przeprowadzona jest pomyślnie po wpisaniu przez Użytkownika podczas pierwszego logowania kodu autoryzacyjnego wysłanego na jego adres e-mai podany w trakcie rejestracji. 
 5. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika jednorazowo.
 6. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno konto w ramach Serwisu.
 7. Użytkownikowi zabrania się przekazywania danych umożliwiających dostęp do Konta użytkownika osobom trzecim.
 8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożliwiających logowanie na Koncie użytkownika.

§5. Konto i Profil użytkownika

 1. Na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika na jego Koncie tworzony jest Profil Użytkownika. 
 2. Profil użytkownika zawiera jego imię i nazwisko, linki do profilu w mediach społecznościowych, profesję, zainteresowania, płeć, wiek oraz zdjęcie.
 3. Profil widoczny jest publicznie. Użytkownik wprowadza jakiekolwiek informacje na temat swojej osoby dobrowolnie. Wprowadzając dane Użytkownik tym samym wyraża zgodę na ich publikację w Serwisie. Użytkownik może w każdym czasie modyfikować lub usuwać wprowadzone przez siebie uprzednio informacje.
 4. Użytkownik korzystając z jakichkolwiek funkcjonalności dostępnych w Serwisie nie może zamieszczać treści, a także linków do treści:
 1. nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalających popełnienie takiego czynu,
 2. obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
 3. pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
 4. znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób,
 5. propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
 6. naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
 7. mających charakter bezprawny,
 8. zawierających złośliwe oprogramowanie lub służących do wyłudzania danych,
 9. zawierających informacje dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy.
 1. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta użytkownika po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń.
 2. Usługodawca posiada prawo do usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik nie spełnił swojego zobowiązania względem Usługodawcy po uprzednim wezwaniu; narusza postanowienia Regulaminu pomimo uprzedniego upomnienia; działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy. Usunięcie Konta użytkownika może skutkować zaprzestaniem świadczenia przez Usługodawcę Usług płatnych, których świadczenie jest uwarunkowane posiadaniem aktywnego Konta użytkownika.
 3. Przed usunięciem Konta z przyczyn o których mowa w ust. 4, Usługodawca wzywa Użytkownika do zaprzestania naruszeń uzasadniających usunięcie Konta w terminie 7 dni od momentu otrzymania wiadomości.
 4. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto użytkownika. Usunięcie Konta użytkownika może skutkować zaprzestaniem świadczenia przez Usługodawcę Usług płatnych, których świadczenie jest uwarunkowane posiadaniem aktywnego Konta użytkownika.
 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 6 Użytkownikowi nie przysługuje zwrot płatności uiszczonej Usługodawcy tytułem świadczenia Usługi płatnej.

§6. Dostęp bezpłatny

 1. Każdy Użytkownik zarejestrowany może korzystać z funkcjonalności Serwisu w ramach Dostępu bezpłatnego.
 2. Funkcjonalności w ramach pakietu bezpłatnego:
 1. pełny dostęp do Serwisu,
 2. możliwość zamieszczania nielimitowanej ilości Ogłoszeń,
 3. możliwość zamieszczenia Profilu Społecznościowego
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczania lub rozszerzania funkcjonalności w Dostępie bezpłatnym w każdym czasie. O planowanej zmianie Usługodawca będzie informował Użytkowników za pomocą komunikatów wyświetlanych w Serwisie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§7. Dostęp płatny

 1. Dostęp płatny uzyskiwany jest przez Użytkownika po opłaceniu Członkostwa Premium.
 2. Dostęp płatny udzielany jest w formie opłaty rocznej.
 3. Okres opłaty liczony jest z dokładnością do daty i godziny zakupu Członkostwa Premium.
 4. Dostęp płatny wygasa automatycznie po upływie roku od daty zakupu, aby utrzymać dostęp Premium, należy ponownie wykupić Członkostwo.
 1. Funkcjonalności w ramach Członkostwa Premium:
 1. funkcjonalności pakietu bezpłatnego,
 2. wyróżnienie w Serwisie wszystkich zamieszczonych Ogłoszeń,
 3. status Partnera Premium widoczny na Profilu,
 4. publikacja wybranych ogłoszeń na Facebooku.
 1. Usługodawca zastrzega, iż wiadomości przesyłane przez Użytkowników za pomocą komunikatora dostępnego w Serwisie przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 60 dni.
 2. Usługodawca zastrzega, iż wszelkie treści zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie (w tym Ogłoszenia, wiadomości przesyłane poprzez wbudowany komunikator) mogą zostać usunięte bezpowrotnie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczania lub rozszerzania funkcjonalności w Dostępie płatnym lub zmiany cennika. O planowanej zmianie Usługodawca będzie informował Użytkowników za pomocą komunikatów wyświetlanych w Serwisie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail na co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

§8. Zasady zamieszczania Ogłoszeń

 1. W celu zamieszczenia Ogłoszenia Użytkownik wypełnia Formularz ogłoszenia dostępny po wybraniu opcji „Dodaj Ogłoszenie”.
 2. Wypełniając Formularz ogłoszenia Użytkownik jest zobowiązany do wybrania kategorii Ogłoszenia oraz wskazania co najmniej informacji obowiązkowych oznaczonych gwiazdką (*).
 3. Treść Ogłoszenia musi zostać sformułowana w języku polskim, pozostawać zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała, zgodna z wybraną kategorią oraz nie może naruszać postanowień §5 ust. 4 Regulaminu.
 4. Użytkownik nie może oferować świadczenia usług lub poszukiwać osób do świadczenia usług, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje, w szczególności usług o charakterze seksualnym.
 5. W przypadku przypisania Ogłoszenia przez Użytkownika do niewłaściwej kategorii, Usługodawca uprawniony jest do zmiany kategorii.
 6. Utworzone przez Użytkownika Ogłoszenie podlega weryfikacji przez Usługodawcę. W przypadku stwierdzenia niezgodności treści Ogłoszenia z postanowieniami Regulaminu Użytkownik jest informowany o konieczności edycji Ogłoszenia.
 7. Publikacja Ogłoszenia wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnego konta.
 8. Ogłoszenie publikowane jest (aktywacja Ogłoszenia) w Serwisie niezwłocznie po jego zweryfikowaniu przez Usługodawcę. Opublikowane Ogłoszenie dostępne jest dla wszystkich osób odwiedzających Serwis.
 9. Ogłoszenie jest dostępne w Serwisie, tj. publikowane jest do momentu jego usunięcia przez Użytkownika.
 10. Użytkownik posiada możliwość edycji Ogłoszenia po jego opublikowaniu w Serwisie. Zasady weryfikacji zawarte w ust. 6 Regulaminu stosuje się tożsamo.
 11. Ogłoszenia Użytkownika posiadającego aktywny Dostęp płatny w wariancie Członkostwa Premium podlegają automatycznemu wyróżnieniu po publikacji w Serwisie. Użytkownik posiadający aktywny dostęp bezpłatny może skorzystać z opcji wyróżnienia Ogłoszenia za dodatkową opłatą. Usługodawca w żadnym przypadku nie gwarantuje, iż wyróżnienie Ogłoszenia skutkować będzie większym poziomem zainteresowania ze strony pozostałych Użytkowników.
 12. Użytkownik z chwilą publikacji Ogłoszenia udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z treści Ogłoszenia (w części lub w całości) poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie w Serwisie, a także u partnerów Usługodawcy, za pośrednictwem których prowadzona jest promocja Serwisu, w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu. 
 13. Licencja udzielana jest przez Użytkownika bez ograniczenia terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Użytkownika i innych podmiotów uprawnionych do treści. 
 14. Licencja wygasa z chwilą usunięcia Ogłoszenia z zasobów Serwisu.
 15. Użytkownik zainteresowany Ogłoszeniem kontaktuje się z publikującym bezpośrednio lub za pomocą komunikatora dostępnego w Serwisie. Warunki transakcji, w tym warunki i sposoby płatności są ustalane w analogiczny sposób. 
 16. Usługodawca nie odpowiada za treść Ogłoszeń. Usługodawca nie jest stroną umowy zawieranej w związku z Ogłoszeniem pomiędzy Użytkownikami, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji lub nieprawidłową realizację umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami w związku z Ogłoszeniem.

§9. Zostań Filantropem 

 1. W ramach funkcjonalności „Zostań Filantropem” Usługodawca umożliwia zgłoszenie Usługodawcy przez przedstawiciela ustawowego małoletniego potrzeby wsparcia małoletniego w rozwoju umiejętności bądź zainteresowań.
 2. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia Usługodawca tworzy i publikuje w Serwisie dedykowane ogłoszenie zachęcające do wsparcia małoletniego.
 3. Ogłoszenie opublikowane przez Usługodawcę zawiera dane osobowe dziecka w zakresie imienia, wieku, miejscowości zamieszkania oraz zdjęcia. Przedstawiciel ustawowy małoletniego przesyłając Usługodawcy zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, udziela zgody Usługodawcy na publiczne udostępnienie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 4. Usługodawca zastrzega, iż nie przyjmuje ani nie pośredniczy w przekazywaniu darowizn i innych świadczeń na rzecz małoletniego.
 5. Usługodawca zastrzega, iż zamieszczone przez niego ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 zachęcać będzie do dokonywania wpłat bezpośrednio na rzecz uprawnionej instytucji, w której małoletni posiada możliwość rozwoju swoich umiejętności bądź zainteresowań. 

§10. Ceny i warunki płatności

 1. Ceny Usług płatnych stosowane przez Usługodawcę są wyrażane w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto.
 2. Płatności za Usługi płatne Usługodawca przyjmuje w formie przedpłaty za pomocą metod płatności dostępnych w Serwisie.
 3. Aktywacja Usługi płatnej następuje w momencie otrzymania przez Usługodawcę informacji od operatora systemu płatności elektronicznych o pozytywnej autoryzacji transakcji.
 4. Opłata za subskrypcję pobierana jest cyklicznie do czasu rezygnacji Użytkownika. Opłata jest pobierana za pomocą wybranej przez Użytkownika metody płatności zgodnie z cennikiem Usługodawcy obowiązującym na dzień rozpoczęcia nowego okresu abonamentowego.
 5. W przypadku płatności cyklicznej Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez operatora systemu płatności elektronicznych z karty płatniczej kwoty odpowiadającej wysokości wartości opłaty za okres abonamentowy. Opłata pobierana jest najpóźniej na dzień poprzedzający rozpoczęcie kolejnego okresu abonamentowego.
 6. Jeżeli płatność nie może być zrealizowana ze względu na upływ terminu ważności, brak środków lub z innych przyczyn, Użytkownik może korzystać wyłącznie z funkcjonalności objętych Dostępem bezpłatnym, a Dostęp płatny ulega zawieszeniu do czasu uiszczenia płatności. Usługodawca zastrzega, iż okres abonamentowy w takim przypadku nie ulega przedłużeniu o czas trwania zawieszenia dostępu.
 7. Metody płatności można zaktualizować przechodząc do Konta usługobiorcy. Po dokonaniu aktualizacji Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do dalszego pobierania opłat w odpowiedniej wysokości przy użyciu wybranych metod płatności.

§11. Płatności online

 1. Usługodawca umożliwia dokonywanie płatności w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Stripe obsługiwanego przez Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA oraz „imoje” świadczonym przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
 2. Za moment dokonania płatności uznaje się jej pozytywną autoryzację przez dostawcę systemu płatności elektronicznych.
 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
 4. Usługodawca dokumentuje sprzedaż usługi dowodem zakupu.

§12. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego. 
 2. Usługodawca informuje, iż w przypadku otrzymania urzędowej lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych umieszczanych przez Użytkownika w Serwisie lub związanej z nimi bezprawnej działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych informując równocześnie Użytkownika o zamiarze i przyczynie uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku, gdy dostęp do danych został uniemożliwiony przez Usługodawcę ze względu na zdarzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim łącznie z powiadomieniem Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, Usługodawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z uniemożliwieniem dostępu do danych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje udostępniane przez Użytkowników za pomocą Serwisu, w tym wyświetlane na Profilu Użytkownika lub dostępne po skorzystaniu z linku umieszczonego przez Użytkownika.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań w Serwisie.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników w Serwisie i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne w Serwisie.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia. 
 8. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu ponosi Użytkownik. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu.
 9. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Usługodawcy, Usługodawca odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Usługodawcy zostaje ograniczona do wysokości płatności uiszczonej przez Użytkownika za Usługę w roku kalendarzowym, w którym doszło do działań skutkujących szkodą, chyba że co innego wynika z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§13. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w postaci udostępnienia Konta użytkownika, Usługodawca usuwa Konto użytkownika z Serwisu.
 3. Usunięcie Konta użytkownika może spowodować zakończenie usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. 
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do usunięcia Konta użytkownika za okresem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy od ostatniej aktywności na Koncie użytkownika minęło co najmniej 6 miesięcy albo gdy od dnia rejestracji w Serwisie przez okres 3 miesięcy Użytkownik nie podjął żadnej czynności związanej z usługami świadczonymi za pośrednictwem Serwisu.

§14. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy 

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań (z wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 3). Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku zrealizowania w pełni usługi przez Usługodawcę na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy np. aktywacja Dostępu płatnego, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

§15. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych za pomocą Serwisu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres kontakt@dealuj.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji lub od momentu uzupełnienia przez Użytkownika informacji zgodnie z ust. 2 zdanie drugie.

§16. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach internetowych Usługodawcy (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkownika lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach stron internetowych Usługodawcy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę.
 3. Korzystanie ze stron internetowych Usługodawcy, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
 1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
 2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
 3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§17. Postanowienia końcowe 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi w Serwisie na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Serwisu lub wybranych funkcjonalności Serwisu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcę związanych z działaniem Serwisu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu w terminie 2 miesięcy od momentu jego zaistnienia, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Usługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.12.2023 r. (aktualizacja 23.04.2024).

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wstęp

Sklep internetowy dostępny pod adresem https://dealuj.pl/sklep/ prowadzony jest przez Dealuj.pl Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie pod adresem ul. Kuźnicka 28F, 43-190 Mikołów, NIP: 6351868425, REGON: 527044890, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001071773, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.

Dane kontaktowe Sprzedawcy:

– telefon: +48 792 842 123, +48 531 660 525,

– adres e-mail: kontakt@dealuj.pl.

Niniejszy dokument (stanowiący równocześnie regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy a także tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§1. Definicje

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://dealuj.pl/sklep/.
 2. Sprzedawca – Dealuj.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie pod adresem ul. Kuźnicka 28F, 43-190 Mikołów, NIP: 6351868425, REGON: 527044890, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001071773, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 6. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Produktu.
 7. Produkt – produkt, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym treść cyfrowa niezapisana na nośniku materialnym, przeznaczona do pobrania oraz odtworzenia na urządzeniu końcowym Klienta lub wydruku, będąca cyfrową postacią utworów w rozumieniu przepisów dotyczących prawa własności intelektualnej.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia w celu dokonania zakupu Produktu.
 10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 4. Sprzedawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Klientów przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.
 6. Informacje dotyczące Produktu znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 7. Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów dostępnych w Sklepie internetowym, wprowadzania nowych Produktów jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. W przypadku akcji promocyjnych obejmujących czasową obniżkę ceny Produktu Sprzedawca na stronie Produktu wskazuje, obok ceny promocyjnej, poprzednią najniższą cenę produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Skala obniżki będzie ustalana w stosunku do najniższej wskazanej ceny.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Klient zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych Sprzedawcy w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 10. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Sklepu internetowego.

§3. Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

 1. Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy drogą elektroniczną usługi poprzez:
 1. udostępnienie treści o ofercie i Produktach na stronie Sklepu internetowego,
 2. umożliwienie wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 1. Usługi określone w pkt 1 świadczone są nieodpłatnie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia zawierana jest z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
 1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
 3. dostęp do poczty elektronicznej.
 1. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

§4. Umowa sprzedaży

 1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień na Produkty dostępne w Sklepie internetowym za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia zamówienia poprzez Formularz zamówienia Klient dokonuje wyboru Produktu dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz wskazując cechy zamawianego Produktu. Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia Formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, a następnie potwierdza złożenie zamówienia za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.
 3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia. Następnie Sprzedawca po weryfikacji możliwości realizacji zamówienia przesyła Klientowi wiadomość potwierdzającą zamówienie. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej zamówienie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

§5. Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

 1. Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia (z uwzględnieniem §6 pkt 3 niniejszego Regulaminu).
 2. Dla Produktów fizycznych na czas realizacji zamówienia składa się przygotowanie, skompletowanie, spakowanie oraz wydanie Produktu przez Sprzedawcę. Średni czas realizacji zamówienia wynosi do trzech dni roboczych.
 3. Produkty w postaci treści cyfrowych dostarczane są Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę jako załącznik do wiadomości e-mail. Klient posiada także możliwość pobrania treści cyfrowej po zalogowaniu na Koncie użytkownika.
 4. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godzinie 13.00 oraz w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone następnego dnia roboczego.
 5. W przypadku gdy część zamówienia składającego się z kilku Produktów nie jest aktualnie dostępna, Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź za pomocą wiadomości e-mail i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bądź wybór Produktu zamiennego).
 6. W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów o różnej dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji zamówienia będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego Produktu objętego zamówieniem, chyba że w uzgodnieniu z Klientem postanowiono inaczej.
 7. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy Produktu do Klienta przez przewoźnika zgodnie z wybraną przez Klienta metodą dostawy. Informacje o metodach oraz kosztach dostawy dostępne są na stronie Sklepu internetowego oraz wskazywane są Klientowi w trakcie składania zamówienia.
 8. Zamówienia wydawane są do dostawy wyłącznie w dni robocze.
 9. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.
 10. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki lub braku możliwości jej doręczenia z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedawca posiada uprawnienie do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z taką sytuacją (np. koszty zwrotu przesyłki do Sprzedawcy lub ponownej wysyłki do Klienta).
 11. W przypadku, gdy Sprzedawca pokryje Klientowi szkodę powstałą w czasie przewozu Produktu, roszczenia przysługujące z tego tytułu Klientowi wobec przewoźnika, w zakresie, w jakim zostały pokryte przez Sprzedawcę, przechodzą na Sprzedawcę. Przejście roszczeń na Sprzedawcę nie wymaga zawarcia odrębnej umowy cesji.

§6. Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia dokonywanie płatności za zamówione Produkty w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Stripe obsługiwanego przez Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA oraz „imoje” świadczonym przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie pięciu dni od momentu zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie zamówienie może zostać anulowane, a Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu od operatora płatności elektronicznych informacji o poprawnej autoryzacji transakcji.
 4. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Produktem lub elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Klient składając zamówienie na Produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu internetowego wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną bez podpisu wystawcy.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§7. Odpowiedzialność za zgodność Produktu z umową

 1. Zgodnie z art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za zgodność Produktu z umową sprzedaży. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 3. Dostarczenie Produktu w ramach realizacji uprawnień określonych w niniejszym paragrafie odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.
 5. Zgłoszenie o niezgodności Produktu z umową należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@dealuj.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
 7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową;
 2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową;
 3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
 4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 1. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny.
 2. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Produkt należy dostarczyć na adres: Dealuj.pl Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 28F, 43-190 Mikołów.
 5. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
 6. Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Produktu na nowy.

§7a. Odpowiedzialność za zgodność treści cyfrowej z umową

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
 1. środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
 2. konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku
 1. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 3. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 2. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
 3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
 4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania przez konsumenta z żądania doprowadzenia przez Sprzedawcę treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta
 1. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.
 2. Sprzedawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie konsumenta. Sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.
 3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 8, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Konsument nie posiada prawa do wypowiedzenia umowy, jeżeli Sprzedawca zapewnił konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

§8. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Postanowienia dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin biegnie od momentu objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Klient może odstąpić od umowy składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres kontakt@dealuj.pl.
 5. Do zachowania terminu określonego w pkt 3 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 6. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 11. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 12. Produkt należy dostarczyć Sprzedawcy na adres: Dealuj.pl Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 28F, 43-190 Mikołów.
 13. Klient jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia Produktu na czas transportu. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 14. W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w stosunku do umowy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9. Odstąpienie od umowy oraz postępowanie reklamacyjne w zakresie usług elektronicznych

 1. W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej kontakt@dealuj.pl.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres kontakt@dealuj.pl.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 5. Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

§10. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się dla umów sprzedaży, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w każdym czasie o ile Produkt nie został wydany Klientowi, osobie trzeciej działającej w imieniu Klienta lub przewoźnikowi realizującemu dostawę do Klienta. Odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia metod płatności dostępnych w Sklepie internetowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przedpłaty w całości lub części wartości zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 5. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego w przypadku sprzedaży Produktu na rzecz Klienta niebędącego konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 6. Na podstawie art. 548 §1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu Klientowi, osobie trzeciej wskazanej przez Klienta lub przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta zostaje ograniczona wyłącznie do rzeczywistych szkód poniesionych przez Klienta w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Sprzedawcę, przy czym Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w wysokości nie większej niż wartość zamówienia złożonego przez Klienta.

§11. Zasady zamieszczania opinii i ocen Produktu

 1. Klient posiada możliwość zamieszczenie opinii i oceny zakupionego Produktu.
 2. Celem zapewnienia rzetelności i wiarygodności opinii na stronie Sklepu internetowego możliwość zamieszczenia opinii i ocen możliwa jest wyłącznie dla Klientów, którzy posiadają aktywne Konto użytkownika serwisu internetowego dealuj.pl.
 3. Klient tworzy opinię i dokonuje oceny poprzez formularz, który dostępny jest na karcie Produktu w Sklepie internetowym.
 4. Zamieszczona przez Klienta opinia i ocena muszą być związana z Produktem oraz przedstawiać osobiste, subiektywne odczucia Klienta z nim związane. Opinia lub ocena nie służą do wyrażania uwag skierowanych do Sprzedawcy w sprawie usług przez niego świadczonych, a jedynie do subiektywnego odzwierciedlenia wrażenia na temat zakupionego Produktu.
 5. Opinie i oceny są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę w szczególności dla następujących celów: poprawienia atrakcyjności oferty; zebrania informacji o Produktach i doświadczeniach Klienta w tym zakresie; polepszenia zakresu oferowanych Produktów i usług oraz umożliwienia innym Klientom zapoznania się z opiniami i ocenami.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dowolności w publikacji opinii na stronie sklepu internetowego, w tym prawo do zaniechania publikacji lub usunięcia już opublikowanych opinii i ocen w przypadku, gdy ich wiarygodność budzi zastrzeżenia np. opinia dodana przez Klienta, który nie dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
 7. Klient zamieszcza opinię wyłącznie na własną odpowiedzialność, potwierdzając równocześnie, że jest jej wyłącznym autorem, a tym samym przyjmuje na siebie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw w związku z zamieszczeniem opinii.
 8. Zabrania się umieszczania opinii, których treść narusza prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich; ma charakter bezprawny; zawiera informacje reklamowe, marketingowe lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Sprzedawcy.
 9. Klient z chwilą wystawienia opinii udziela Sprzedawcy licencji niewyłącznej na korzystanie z treści opinii (w części lub w całości) poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie za pośrednictwem stron internetowych w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie, niezależnie od liczby oraz formy dostępu lub za pośrednictwem nośników informacji, w szczególności o charakterze reklamowym, w celu promocji i marketingu Produktów i Sklepu internetowego.
 10. Licencja udzielana jest przez Klienta bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Klienta i innych podmiotów uprawnionych do treści. Licencja wygasa z chwilą usunięcia opinii z zasobów Sklepu internetowego.

§12. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Sklepu internetowego przez Klienta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

§13. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone w Sklepie internetowym (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Klienta lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Sprzedawcę.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Klienta jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Sprzedawcy:
 1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Sklepu internetowego lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
 2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych w Sklepie internetowym treści,
 3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§14. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku, gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego.
 3. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z ze składanych w Sklepie zamówień. Należą do nich:  w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823).
 4. Niezależnie od pkt 3 Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
 5. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie:
 1. sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego, jeżeli Klient jest konsumentem,
 2. sądowi powszechnemu właściwemu według siedziby Sprzedawcy, jeżeli Klient nie jest konsumentem.
 1. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2023 r.

POLITYKA ZWROTÓW

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez klienta weszła w posiadanie Produktu. Poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego do nas pocztą lub drogą elektroniczną na kontakt@dealuj.pl.

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu naszego Sklepu internetowego. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Informujemy, iż prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w stosunku do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy o odesłanie Produktu na adres: Dealuj.pl Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 28F, 43-190 Mikołów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano nas o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Produkt zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, iż klient będzie zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ

Zgodnie z art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za zgodność Produktu z umową sprzedaży. Poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.

Zgłoszenie o niezgodności Produktu z umową należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@dealuj.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.

Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.

Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową;
 2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową;
 3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
 4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny.

Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Produkt należy dostarczyć na adres Dealuj.pl Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 28F, 43-190 Mikołów.

Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Produktu na nowy.

Do pobrania:


Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.

Członkostwo

An active membership is required for this action, please click on the button below to view the available plans.